Friday, November 28, 2008

မြန္ ျမန္မာ ရွမ္း လူမ်ိဳးမ်ား ၏ ဖိုခေနာက္ဆိုင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အားထုတ္မွဳ

စကားခ်ပ္
( တရုတ္ျပည္ ယူနန္နယ္ရွိ နန္ခ်ိဳရွမ္းတို႔ ၏ နန္ခ်ိဳ နိုင္ငံႀကီး အား ေမာင္းဂြတ္ ဧကရာဇ္ ဘုရင္ ကုဗေလခန္ က ဝင္ ေရာက္ တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ လိုက္ သျဖင္႔ နန္ခ်ိဳ နိုင္ငံႀကီး ပ်က္စီး ၍ နန္ခ်ိဳ ယိုးဒယားရွမ္း လူမ်ိဳးမ်ား အင္ဒိုခ်ိဳင္း နား က်ြန္းဆြယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကေသာ သကၠရာဇ္ ၁၃၅၀ ခုနွစ္ တြင္ အာယုဒၶိယျမိဳ႔ေတာ္ကို ဗဟိုျပဳ ၍ မဲနန္ျမစ္ ဝွမ္း ေဒသ တဝိုက္တြင္ ယိုးဒယား နိုင္ငံအား ထူေထာင္ လိုက္ၾကသည့္ အခါ ျမန္မာ နိုင္ငံ အတြင္းရွိ မြန္နယ္မ်ား အထူးသျဖင္႔ တနသ္ာရီ ကမ္းရိုးတန္း ေဒသတဝိုက္ရွိ မုတၱမနွင္႔ ေမာ္လျမိုင္ တို့သည္ ယိုးဒယားဘုရင္ မ်ားအား မိမိတို့ ၏ အႀကီးအကဲ မ်ား အျဖစ္ျဖင္႔ နွစ္စဥ္ နွစ္ တိုင္း လက္ေဆာင္ ပဏာမ်ား ဆက္သြင္းပံု တနသ္ာရီသည္ ယိုးဒယားနိုင္ငံ အတြင္း တြင္ ျပည္နယ္ တနယ္ အျဖစ္ ပါဝင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ယိုးဒယား ရာဇဝင္ ေဟာင္းမ်ား တြင္ ေရးသား ေဖၚျပ ခ်က္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေလးေလး နက္နက္ ထည့္ သြင္း စဥ္းစားရန္ရွိသည္။ )

ျမန္မာ နွင္႔ ယိုးဒယား တို့သည္ ျမန္မာဘုရင္မ်ား နွင္႔ သမိုင္း တေလွ်ာက္လံုးလိုလို စစ္မက္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ ႒ကသည္။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ကေမၻာဒီးယား (မြန္ခမာလူမ်ိဳး ) မ်ား၏ အရိုက္အရာကို ဆက္ခံျခင္း ျပဳသည္ ဟု မိမိတို့ ဘာသာ မိမိတို့ ယူဆဟန္ ရွိ ေသာ ယိုးဒယားရွမ္း မ်ားက တနသ္ာရီ ကမ္းရိုးတန္း အထူး သျဖင္႔ မုတၱမ ၊ ေမာ္လျမိဳင္ ၊ ေရး၊ ျမိတ္၊ ထားဝယ္ ေဒသ မ်ား ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ဖဲ့ယူရန္ ႀကိုးပမ္း ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မြန္ ရာဇဝင္ ေဟာင္းမ်ား တြင္ ယိုးဒယား ဘက္ရွိ ယိုးဒယား လူမ်ိဳး အႀကီးအကဲ တဦး ျဖစ္ သူ ဝါရီရူ သည္ ပုဂံ မင္း ဆက္ ဘုရင္မ်ား တန္ခိုး အာဏာ ေလ်ာ့ပါး ေမွးမွိန္ကာ ျမန္မာ နိုင္ငံ ေတာင္ဘက္ တလြွားတြင္ ကစင့္ ကလ်ား ျဖစ္ေနခ်ိန္ ေလာက္ က ပင္ မုတၱမ ကို အေခ်ျပဳ ၍ တနသ္ာရီ ကမ္းရိုးတန္း ေဒသ တဝိုက္ ကို စတင္ သိမ္း ပိုက္ျခင္း ျပဳေၾကာင္း ျဖင္႔ ေရးသား ေဖၚ ျပ ၾကသည္။ ဝါ ရီရူသည္ မုတၱမ ကို အေခ်ျပဳၿပီး ေနာက္ ပဲခူးတြင္ သီးျခား မင္း ျပဳလ်က္ ရွိေသာ ျမန္ မာ ဘုရင္ခံ တရဖ်ား ကို တိုက္ခိုက္ ေအာင္နိုင္ လိုက္ေၾကာင္း ေရး သား ေဖၚ ျပ ထား သည္။

ဆက္လက္၍ ယိုးဒယား နွင္႔ မြန္ေသြး ေရာသြားၾကသည္႔ ဝါရီရူမင္း ေျခာက္ဆက္ေျမာက္ မွ် မုတၱမတြင္ စိုးစံ ၾက ျပီးေနာက္ ဗညားဦး လက္ထက္ တြင္ ဟံသာဝတီ ကို ဗဟိုျပဳၿပီး လွ်င္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေဒသျဖစ္ေသာ ျမန္မာ နိုင္ငံ ေတာင္ဘက္ တလြွား ကို သိမ္းသြင္း စည္းလံုးလ်က္ ထင္ရွားႀကီး က်ယ္လွသည္႔ ရာမည တိုင္းႀကီးကို ထူ ေထာင္ ေၾကာင္းျဖင္႔ မြန္ရာဇဝင္ မ်ားတြင္ တခမ္းတနား ေရးသား ေဖၚျပၾကသည္။

ယင္း ကဲ့ သို့ မြန္ရာဇဝင္မ်ား ၏ ေရးသား ေဖၚျပ ခ်က္ တို့ ကို ေလ့လာ ေသာအခါ ပုဂံ မင္း ဆက္ တို့ အင္အားေလ်ာ႔ ပါး ခ်ိန္တြင္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ား နွင္႔ ၄င္းတို့ ၏ အႀကီး အကဲမ်ား သည္ ယိုးဒယား ဘက္ ရွိ ေသာကၠတဲ ျပည္နယ္ မွ ယိုးဒယားမင္းမ်ား ၏ အကူ အညီ ျဖင္႔ ျမန္မာဘုရင္ မ်ား တို့၏ လက္ေအာက္ခံ ဘဝမွ ရုန္းကန္ လြတ္ ေျမာက္ ၾက ျပီးလ်င္ ဝါရီရူ မင္းဆက္ ခုနွစ္ဆက္ ရာဇဓိရာဇ္ ဘုရင္ လက္ ထက္ တြင္ ဟံသာဝတီ ကို ဗဟိုျပဳလ်က္ ျမန္မာ နိုင္ငံ ေတာင္ ဘက္ တခု လံုး ကို ရာမည တိုင္း တလိုင္း သံုးရပ္ ၃၂ ျမိဳ႔ စသည္ျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္း ထူ ေထာင္ နိုင္ ခဲ့ ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ သည္။

( ထို အခ်ိန္ ေလာက္မွ အ စျပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္ တစ္လြွား ၊ အထူး သျဖင့္တ နသ္ာရီကမ္း ရိုး တန္း ေဒသ ရွိ မြန္လူမ်ိဳးမ်ား နွင့္ အႀကီး အကဲမ်ား ေပၚတြင္ ယုိးဒယား ဘက္ရွိ ယိုး ဒယား ပေဒသရာဇ္ဘုရင္မ်ား၏ ၾသဇာ နွင့္ နိုင္ငံေရး လြွမ္းမိုးမွဳသည္ အစျပိဳးခဲ့ သည္ဟု ယူ ဆ ရန္ရွိသည္။ )

ဗညားဦး ၁၃၅၄ မွ ၁၃၈၅ ထိ ဟံသာ ၀တီ ကို အခ်က္အၿခာၿပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္ တစ္လြွားရွိ မြန္ေဒသမ်ား ကို စတင္ စည္းလံုး သိမ္းသြင္းၿခင္း ျပဳေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ သတိုးမင္းဖ်ား ၁၃၆၅ မွ ၁၃၆၈ ထိ အင္း၀ကို အခ်က္ အျခာၿပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ျမန္မာ ေဒ သ မ်ားကို စည္းလံုး သိမ္းသြင္းေသာ အခ်ိန္မ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ေခတ္တည္း ေခတ္ျပိဳင္ ျဖစ္္ သည္။

ဗညားဦး သည္ ဟံသာ၀တီကို သကၠရာဇ္ ၁၃၅၃ ခုနွစ္တြင္ တည္ေထာင္ျပီး သတိုး မင္း ဖ်ား သည္ သကၠရာဇ္ ၁၃၆၅ ခုနွစ္ခန္႔ တြင္ တည္ေထာင္သည္။ ဟံသာ၀တီကို တည္ေထာင္ျပီး မြန္ေဒသမ်ားကို ဗညားဦး စည္းလံုး သိမ္းသြင္းၿခင္း မျပဳမီ ယုိးဒယား နွင့္ မြန္ ေသြး ေရာသည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ ၀ါရီရူမင္း ေျခာက္ ဆက္ မုတၱမ တြင္ နွစ္ေပါင္း ၇၀ သာသာမွ် စိုးစံခဲ့ၾကသည့္ နည္းတူ အင္းဝ ကို တည္ေထာင္ျပီး ျမန္မာေဒသမ်ားကို သတိုး မင္း ဖ်ား စည္းလံုး သိမ္းသြင္းၿခင္း မျပဳမီ ရွမ္းၿမန္မာ ေသြးေႏွာေသာ မင္းဆက္မ်ားသည္ ပင္းယနွင္႔ စစ္ကိုင္းတို့ တြင္ နွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါးမွ် ခန့္ စိုးစံခဲ့ၾကသည္။
ဟံသာ၀တီကို တည္ေထာင္ေသာ ဗညားဦးမွ စျပီး ဆက္လက္ စိုးစံၾက ေသာ မင္းဆက္ မ်ားသည္ ယိုးဒယား ရွမ္းေသြး ကင္းစင္ သည္ဟု မဆိုနိုင္သည့္ တိုင္ေအာင္ မြန္ဘြဲ႔ မြန္အ မည္နွင့္ မြန္အခမ္းအနား အေဆာင္ အေယာင္မ်ား ကို ခံယူကာ မြန္မင္းမ်ား ျဖစ္လာ ၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ထို့ အတူ အင္း၀ကို တည္ေထာင္ေသာ သတိုးမင္းဖ်ား မွ စျပီး ဆက္လက္ စိုးစံၾကေသာ မင္းဆက္မ်ားသည္ ရွမ္းေသြး မ ကင္း စင္သည့္တိုင္ေအာင္ ျမန္မာဘြဲ ့ ျမန္မာအမည္ႏွင့္ ျမန္မာ အေဆာင္အေယာင္ မ်ား ခံယူ ကာ ျမန္မာမင္းမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္ကို လည္း ေတြ႔ရွိရသည္။

အင္း၀တြင္ သတိုးမင္းဖ်ားမွ အစျပဳၿပီး မြန္ ရွမ္းမ်ား အပါအ၀င္ စစ္ကိုင္းစည္သူေက်ာ္ထင္ နရ ပတိ အထိ မင္း ၁ရ ဆက္သည္ နွစ္ေပါင္း ၂၀၀ နီးပါး ခန့္မွ် စိုးစံခဲ့ၾက သကဲ့သို့ ဟံသာ၀တီ တြင္လည္း ဗညားဦးမွ အစျပဳၿပီး သုရွင္ ဒ ကာ ရြတ္ပိ အထိမင္းဆက္ ၁၁ ဆက္သည္ နွစ္ေပါင္း ၂၀၀ နီးပါးခန္႔မွ် ထီးျပိဳင္နန္းၿပိဳင္ စိုးစံခဲ့ၾကသည္။ အင္းဝမင္း ဆက္ဘုရင္မ်ားသည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ မံု ရြာႏွင့္ ေရြွဘိုခရိုင္မ်ားမွ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္ခရိုင္ထိ စည္းလံုးသိမ္းသြင္းၿခင္း ျပဳ နိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အင္အား ႀကီးမားေသာ မင္းဆက္ မ်ား လက္ထက္တြင္ ေမာရွမ္းမ်ား နွင့္ရခိုင္ ကမ္းရိုးတန္း ေဒသမ်ား အေပၚတြင္ ၾသဇာ ေညာင္းခဲ့သည္ကို လည္း ေတြ႔ရွိ ရသည္ ထို့ အတူ ဟံသာ၀တီ မင္းဆက္ ဘုရင္ မ်ားသည္ ျပည္ႏွင့္ ေတာင္ငူ ေတာင္ ဘက္ ေဒသ တစ္လြွားကို စည္းလံုး သိမ္းသြင္း နိုင္ခဲ့ၾက သည္။

အင္အား ႀကီးမားေသာ ရာဇဓိရာဇ္ လက္ထက္တြင္ ရခိုင္ ကမ္းရိုးတန္း ေဒသအေပၚတြင္ ၾသဇာ ေညာင္း ခဲ့သည္ ကို လည္း ေတြ႔ရသည္ ၁၄ ရာစု ေက်ာ္ခန္႔မွအစၿပဳၿပီး ၁၆ ရာစု ေက်ာ္ ခန့္ ထိ နွစ္ေပါင္း၂၀၀ နီးပါးခန္႔မွ် အင္း၀ နွင့္ ဟံသာ၀တီမင္း ဆက္ဘုရင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ထီးၿပိဳင္ နန္းျပိဳင္ စုိးစံခဲ့ၾကသည္။ ယင္းဘုရင္မ်ား အနက္ အင္း၀တြင္ မင္းႀကီးစြာ ေစာ္ကဲ ၊ မင္းေခါင္ နွင့္ သိုဟန္ဘြား တို့သည္၄င္း ၊ ဟံသာ၀တီတြင္ ရာဇဓိရာဇ္ ၊ ရွင္ေစာပု နွင့္ ဓမၼေစတီမင္း တို့သည္ အထင္ရွားဆံုးေသာ ဘုရင္မ်ားၿဖစ္ၾကသည္။

မြန္ ရာဇ၀င္ နွင္႔ ျမန္မာရာဇ၀င္ေဟာင္း မ်ားတြင္ အင္း၀ဘုရင္ မင္းႀကီးစြာေစာ္ကဲႏွင့္ မင္းေခါင္ တို့ သည္ ဟံသာ ၀တီ ရာဇဓိရာဇ္နွင့္ နွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာမွ် စစ္မက္ တုိက္ခိုက္ ခဲ့ၾကသည္။ အင္းဝ မွ ေမာရွမ္းသိုဟန္ဘြားမူကား ဗုဒၶသာသနာ နွင္႔ ျပည္သူတို႔ ကို မ်ားစြာ ညွင္းပန္း နွိပ္စက္ေသာ မင္းဆိုး မင္းညစ္ အျဖစ္ၿဖင့္ၿမန္မာ ရာဇ၀င္မ်ား တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပၾကသည္။ ရာဇဓိရာဇ္ ေနာက္ ဟံသာ၀တီတြင္ ဆက္လက္စိုးစံၾကေသာ ဘုရင္မႀကီး ရွင္ ေစာပုနွင့္ ဓမၼေစတီမင္းတို့ နန္းသက္မ်ားအတြင္း ရာမညတိုင္းႀကီး တစ္ခုလံုးသည္ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာလွ်က္ နိုင္ငံ ေရး စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ား အဖက္ဖက္တို့ တြင္ မ်ားစြာ တိုးတက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္းၿဖင့္ မြန္ ရာဇ၀င္မ်ားတြင္ လြမ္းဆြတ္ဖြယ္ရာ ဖြဲ႔ႏြဲ႔ ေရးသား ေဖာ္ျပၾကသည္။

ပထမ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၁၀၅၀ မွ ၁၃၀၀ ခန့္အထိ ပ်က္စီး သြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဒုတိယ ျမန္မာႏိုင္ငံ အားျပန္လည္ ထူ ေထာင္ ျခင္း မျပဳႏိုင္မီ ၾကားကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ သမိုင္း ကို စူးစမ္း ေလ့လာေသာ အခါ ၊ ထိုကာလ တြင္ ျမန္မာ နိုင္ငံတြင္ အင္အား ႀကီးမားေသာ ဟံသာ၀တီ နွင့္ အင္း၀ မင္းဆက္ ဘုရင္မ်ား ၏ ပဋိပကၡ ေပၚ တြင္ အေျခခံ ေၾကာင္း အထင္အရွား ေတြ႔ရွိရသည္။

ထိုၾကား ကာလ အတြင္း မြန္ႏွင့္ ရခိုင္ ၊ ျမန္မာႏွင့္ ရခိုင္ ၊ ျမန္မာႏွင့္ ရွမ္း ၊ မြန္ နွင့္ ရွမ္းတို႔ ၏ အၾကားတြင္ ျဖစ္ပြား ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကေသာ ပဋိပကၡ မ်ားသည္ အင္း၀ နွင့္ ဟံသာ၀တီ တို့အၾကား တြင္ ၿဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္္ေၾကာင္း ကို လည္း ေတြ႔ရွိရ သည္။

ဟံသာ၀တီ နွင့္ အင္း၀ဘုရင္ မင္းဆက္ မ်ား သည္ တစ္ဦး ကို တစ္ဦး က လြွမ္းမိုး ေအာင္ နိုင္ေရး အတြက္ ထိုအခ်ိန္က တသီး တျခား တည္ရွိ ေနခဲ့ သည့္ ရခုိင္ ကမ္းရိုးတန္းေဒ သ နွင့္ ေျမာက္ဘက္ ေမာရွမ္းေဒသမ်ားကို နွစ္ဦး နွစ္ဘက္စလံုး က မိမိတို့ ဘက္သို့ ပါ၀င္ လာ ေအာင္ အနုနည္း အၾကမ္းနည္း နွစ္မ်ိဳးစလံုးၿဖင့္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ၿခင္းမ်ား ျပဳခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာရာဇ၀င္ မ်ား တြင္ အင္း၀ဘုရင္ မင္းႀကီးစြာေစာ္ကဲ နွင့္ သားေတာ္ မင္းေခါင္တို႔ နန္းသက္မ်ား အတြင္း ရခိုင္နွင့္ ေမာရွမ္း ျပည္ နယ္ မ်ား အေရး တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ေသာ အေရးအခင္းနွင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေရး သား ေဖာ္ျပၾကသည္။

ထို့ အတူ ဟံသာ၀တီဘုရင္ ရာဇဓိရာဇ္၏ နန္းသက္အတြင္း ရခိုင္နွင့္ သိႏၷီီျပည္နယ္မ်ား အေရး အခင္းတြင္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ၿခင္း မ်ားကိုလည္းေတြ႔ရွိရသည္။ သို့ ရာတြင္ အင္းဝနွင္႔ဟံသာ၀တီမင္း ဆက္ ဘုရင္ မ်ားသည္ ယင္းေဒသမ်ား၏ အေရး တြင္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ၿခင္း ျပဳႏိုင္ရံုမွ တပါး စည္းလံုး သိမ္း သြင္း ၿခင္း မျပဳႏိုင္ခဲ့ၾကေခ်။ ရခိုင္သည္၄င္း ေမာရွမ္းၿပည္နယ္မ်ားသည္၄င္း အင္း၀နွင့္ ဟံသာ၀တီ မင္းဆက္ ဘုရင္ မ်ား ၏ လြွမ္းမိုးမွဳ ေအာက္မွ သီးျခား ကင္းလြတ္ လ်က္ရွိ ေနခဲ့ၾကသည္။

အင္း၀နွင့္ ဟံသာ၀တီတို့ သည္ တစ္ဦး ကို တစ္ဦး လြွမ္းမိုး ေအာင္နိုင္ေရးအတြက္ ႀကိုးပမ္းအား ထုတ္လ်က္ ရွိၾက စဥ္ ေျမာက္ ဘက္ တစ္ လြွား ရွိ ေမာရွမ္းမ်ားသည္ အခါအခြင့္သင့္ေသာ အခါတိုင္း တရုတ္ျပည္ ယူနန္ နယ္ ကို ၄င္း။ အင္း၀ကို ဗဟို ျပဳ ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေဒသမ်ား ကို၄င္း။ မၾကာ ခဏ ၀င္ ေရာက္ တိုက္ခုိက္ရန္ စမ္းသပ္ ႀကိုးပမ္းျခင္း မ်ားၿပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာရာဇ၀င္မ်ားတြင္ အင္း၀ မင္းဆက္ ဘုရင္ မင္းႀကီးစြာ ေစာ္ ကဲ နွင့္ သားေတာ္မင္းေခါင္ ဘုရင္တို့ နန္း သက္ မ်ား အတြင္း မိုးညွင္း ကုန္းေဘာင္ နွင့္ သိႏၷီီေစာ္ဘြား တို့သည္ ႀကိမ္ဖန္ မ်ား စြာ ၀င္ ေရာက္ တုိက္ ခိုက္ၾက သျဖင့္ အင္အားႀကီးမားေသာ ရွမ္းတပ္ၾကီးမ်ားကို ရမည္း သင္းစား သီလ၀နွင့္ ငယ္ရြယ္ ရဲ့ရင့္ေသာ မင္းရဲေက်ာ္စြာတို႔က ရြပ္ရြပ္ ခ်ြန္ခၽြန္ တြန္းလွန္ တိုက္ခိုက္ျပီး ေအာင္ နိုင္ ေၾကာင္း ျဖင့္ တခမ္းတနား ေရးသား ေဖာ္ျပၾကသည္။

အင္း၀မင္း ဆက္ ဘုရင္မ်ား ၏ အင္အား ေလ်ာ့ပါး သည့္ သကၠရာဇ္ ၁၅၂၇ ခုနွစ္တြင္ မိုးညွင္းစလံု နွင့္ သားေတာ္ သို ဟန္ ဘြား တို့ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေမာရွမ္းမ်ားသည္ အင္း၀ကို ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ျပဳသည္။ ျမန္မာ ရာဇ၀င္မ်ားတြင္ အင္း၀ ဘုရင္ေရြွနန္းေၾကာ့ရွင္ နရပတိသည္ ယင္း တိုက္ပြဲတြင္ အေျမာက္ဆံ ထိျပီး က်ဆံုး ေၾကာင္း ေဖၚျပၾကသည္။
မိုးညွင္းစလံုသည္ ေရြွနန္းေၾကာ့ရွင္၏ တူေတာ္ မင္း႒ကီးရန္ေနာင္၏ အကူအညီျဖင့္ ၄င္း၏ သား ေတာ္ သိုဟန္ဘြားကို အင္း၀တြင္ နန္းတင္ျပီး မိုးညွင္းသို႔ၿပန္ သြား ေ႒ကာင္းျဖင့္ေရးသား ေဖာ္ျပ ႒က သည္။ အင္း၀ကို သိမ္းပိုက္ စိုး စံ ေသာေမာရွမ္းမ်ားသည္ ယခင္ အင္း၀မင္းဆက္ ဘုရင္မ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ပဲ ဗုဒၶ ဘာ သာ နွင့္ ျပည္သူ လူထုမ်ားကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ၿခင္းၿပဳသၿဖင့္ သိုဟန္ဘြား၏ ဒဏ္ကို မခံနိုင္ေသာ
ျမန္မာ လူမ်ိဳး အေျမာက္အၿမားသည္ စစ္ေတာင္း ျမစ္၀ွမ္းဘက္ရွိ ေတာင္ငူနယ္သို့ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ ေျပာင္းေရႊ ့ထြက္ေၿပး ႒က ေ႒ကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပ ႒ကသည္။

ေတာင္ငူနယ္သည္ ဟံသာ၀တီနွင့္ အင္း၀တို့၏ အၾကားတြင္
ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ခိုလွံဳစုေ၀းရာေျခခံေဒသ ႀကီး ျဖစ္မွန္းမသိၿဖစ္လာသည္။ အင္း၀နွင့္ ဟံသာ၀တီ မင္းဆက္မ်ား၏ ပဋိပကၡ အၾကားတြင္ နွစ္ ေပါင္း ၂၀၀ နီးပါး ခန့္မွ် ကင္းလြတ္ၿပီး ျငိမ္းခ်မ္းေနခဲ့ေသာ ေတာင္ငူနယ္ရွိ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တျဖည္းၿဖည္း နွင့္အင္အား ႀကီး မားလာကာ ၁၅ ရာစုကုန္ျပီး ၁၆ ရာစု ေလာက္တြင္ ေတာင္ငူနယ္သည္ ေမာရွမ္းမ်ား စိုးစံလ်က္ရွိေသာ အင္း၀ နွင့္ မြန္မင္းဆက္မ်ား စိုးစံလ်က္ရွိေသာ ဟံသာ၀တီတို့၏ အၾကားတြင္ အင္အားႀကီးမားကာ သီးျခား ကင္း လြတ္ ေသာ ျမန္မာေဒသၾကီး တစ္ခု ၿဖစ္လာ သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
ေတာင္ငူနယ္၏ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ အင္း၀ မင္း ဆက္ဘုရင္မ်ား၏ သစၥာေတာ္ခံျမိဳ႔စား နယ္စားမ်ား သာျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေတာင္ငူနယ္၏ အႀကီး အကဲ ျဖစ္ သူ မင္းႀကီးညို ၁၄၆၈ မွ ၁၅၃၀ လက္ ထက္ က် ေရာက္ ေသာ အခါ တြင္ ေတာင္ငူနယ္နွင့္ မင္းႀကီးညို အား အင္း ၀ဘုရင္ ေရြွနန္းေၾကာ့ရွင္ ကိုယ္တိုင္က သီးျခား အာဏာပိုင္ျပည္နယ္ မင္း အျဖစ္ၿဖင့္ အသိအမွတ္ ျပဳ ကာ မင္း ေျမာက္ တန္ဆာ ငါးပါး နွင့္ တူမေတာ္မင္းလတ္ တို့ကို ေပးအပ္ေၾကာင္းျဖင့္ ျမန္မာရာဇ၀င္မ်ား တြင္ ေရး သား ေဖာ္ျပ ၾကသည္။

ထို့ ေနာက္ ဟံသာ၀တီနွင့္ တကြ ဇင္းမယ္ နွင့္လင္းဇင္းတို႔ကပင္ အသိ အမွတ္ၿပဳ ခန့္ညား လာရေၾကာင္းျဖင့္ ဆက္ လက္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္ ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရ သည္။ ယင္း သို့ျဖင့္ ပထမ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး ပ်က္စီး သြားခဲ့ ရ ျပီးေနာက္ ဒုတိယ ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ႀကီး ကို ထူေထာင္ျခင္း ျပဳအံ့ဆဲဆဲ အခ်ိန္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ ဘက္ တစ္ လြွားနွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အင္း၀ ကို ဗဟုိျပဳၿပီး စိုးစံေနၾကေသာ ေမာရွမ္း ဘုရင္ နွင့္ အႀကီးအကဲမ်ား။
ျပည္ နွင့္ ေတာင္ငူ ေတာင္ဘက္ ျမန္မာ နိုင္ငံ တလြွား တြင္ ဟံသာ၀တီကို ဗဟုိျပဳၿပီး စိုးစံ ေန ၾကေသာ မြန္မင္းဆက္ ဘုရင္နွင့္ အႀကီးအကဲမ်ား။
ျမန္မာ နိုင္ငံအလယ္ပိုင္း စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္း ေဒသ တစ္ ေလ်ာက္ တြင္ ေတာင္ငူကို အခ်က္ အျခာ ျပဳၿပီး အင္အား စုေဆာင္း ေနၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး အႀကီး အကဲ မ်ား နွင္႔ ေခါင္း ေဆာင္ မ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးၾကီးသံုးမ်ိဳး အင္အားစုႀကီး သံုးစုအျဖစ္ ဖိုခေနာက္ဆိုင္ တည္ ရွိ ေန ၾက သည္ကို ေတြ႔ရွိရေပသည္။


က်မ္းကိုး
ရာဇဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံု ။ ဗညားဒလ
မြန္ရာဇဝင္။ မာဂဒူ အေရးေတာ္ပံု
အေရးေတာ္ပံု က်မ္းမ်ား ျပႆနာ။ ရီရီ
ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း။ ေဒါ့ဗ္
မိတ္ဆိနာေခတ္ဦးဖုနန္ဖန္ ပ်ဴႏွင့္ရခိုင္ယိုးဒယားသင္းဂ်ာနယ္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ရာဇ၀င္၊ ေဟာ၁၉၅၅
ျမန္မာ ရာဇ၀င္ (ဟာေဗး ၁၉၂၅)

34 comments:

Republic said...

မဂၤလာပါ မသက္ဇင္ ၊၊ ပို႕စ္ကိုေတာ္ေတာ္ေလးဖတ္ယူရတယ္ ၊၊ အဲေလာက္ သမိုင္း အားနည္းတာဗ်ာ ၊၊ မသက္ဇင္ပို႕စ္ေတြဖတ္ျပီး သမိုင္းရာဇ၀င္ေတြ ကမၻာ့ေရးရာေတြ ရင္းႏွီးလာရတာ ၊၊ ေက်းဇူးပါဗ်ာ ၊၊ အျမဲခင္မင္သတိရလ်က္ပါ ၊၊

Moesat said...

မမ... ေက်းဇူးပါေနာ္.. သမိုင္းေၾကာင္းေတြကေတာ္ေတာ္
ေလးကိုနက္နဲပါတယ္ ဒါေတြကိုလက္ေညာင္းခံၿပီးကြ်န္ေတာ္တို႕လိုလူငယ္ေတြကို
သိနားလည္ေအာင္ေဖာ္ၿပေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
ေနာက္လည္းမ်ားမ်ားေရးႏိုင္ပါေစ .....

ဘလူးဖီးနစ္ said...

မသက္ဇင္ေရ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ပိုင္းစာေရးအားက်သြားျပီ။ ကြန္မန္႔လဲ သိပ္ရွည္ရွည္မေရးႏိုင္တာ ခြင္႔လႊတ္ပါ။ စာေရးခ်င္စိတ္ေပ်ာက္ေနလို႔ပါ။

winlatt said...

အမေေရ...
ဗဟုသုတ..စာရွည္ၾကီးကို သိမ္းသြားတယ္...။
တစ္ခုအၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္...ပို႔စ္ေတြ ကို စာအုပ္အျဖစ္ျပန္ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားေစခ်င္ပါတယ္..။မွတ္သားစရာေတြကို အြန္လိုင္းခက္ခဲတဲ့ အရပ္ေဒသအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီးေပါ့..ေနာ္....။

ပီေက said...

အခုလို သမိုင္းကြင္းဆက္ေတြ ခ်ိတ္ျပသြားတာ အေတာ္ေလး စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ အခုေခတ္ လူငယ္ေတြက သမိုင္းဆိုတာကို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေလာက္ေတာင္ ေကာင္းေကာင္း မသိၾကေတာ့ဘူး ဆိုေတာ့ အခုလို တင္ျပႏိုင္တာ အေတာ္ေလး အက်ဳိးရွိလို႔ ေက်းဇူးလည္း တင္မိပါတယ္။ ယူနန္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ နန္ေက်ာက္ျပည္လို႔ က်ေနာ္ မွတ္သားခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခု တင္ျပတဲ့ နန္ခ်ဳိဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ခုတည္း ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ အသံထြက္ပံု ကြဲလို႔ ေနပါလိမ့္မယ္။ Southern Zhao (Nang Zhao) လို႔ အဂၤလိပ္လို ေပါင္းေတာ့ အသံဖလွယ္လိုက္တာ နန္ခ်ဳိ ျဖစ္သြားပံုရတယ္။ နန္ေက်ာက္ဆိုတာကေတာ့ တ႐ုတ္အသံနဲ႔ ပိုနီးစပ္ပါတယ္။ သမိုင္း ေနာက္ခံအရေတာ့ နန္ေက်ာက္ နဲ႔ နန္ခ်ဳိဟာ တစ္ႏိုင္ငံတည္း ျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။

ပ်ံသန္းျခင္းရပ္၀န္း said...

မသက္ဇင္ေရ..
အခုလိုေလ႕လာဖတ္ရွဳစုေဆာင္းထားတာေတြကို
အပင္ပမ္းခံ၊အခ်ိန္ကုန္ခံျပီး၊ ပညာဒါနေ၀မွ်ေပးတာ
အရမ္းကိုေလးစားမိပါတယ္..
ေဒါက္တာသန္းထြန္းေျပာခဲ႕သလို..
သမိုင္းဆိုတာမအေအာင္လို႕သင္ေနရတယ္ဆိုခဲ႕သလိုပဲ
ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ပိတ္ေနတဲ႕၊မျမင္ခဲ႕မိတဲ႕အေၾကာင္းရာေတြကို လမ္းဖြင္႕ေပးတဲ႕အတြက္ ေက်းဇူးအထူးပါအမေရ...

ခင္မင္ေလးစားလ်က္
ေႏြသူရ

ဖန္ခါးေၿမ said...

ပို႔စ္အသစ္တင္တာ ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း လာဖတ္ပါတယ္
အမေရ ၿမန္မာႏွင္႔ ယိုးဒယား သမိုင္းအား အခ်ိတ္ဆက္
မိမိ ေဖာ္ၿပသြားတာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းလွပါတယ္

Heartmuseum said...

ရာဇဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံု ဘဲဖတ္ဖူးတာဗ်။ ဒီဆက္စပ္ေနတဲ့ အေႀကာင္းေလးေတြက ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အသစ္ဗ်။ မဖတ္ဖူးေသးဘူး။
ေက်းဇူးပဲ အမေရ.......
႐ိုေသလွ်က္

thihanyein said...

ေကာင္းမြန္တဲ့ ပို႔စ္တစ္ပုဒ္ပါခင္ဗ်ာ***

လူလ said...

မဂၤလာပါ အမ

လာဖတ္၏။

ဖတ္ရင္းနဲ့ ျမင္တာကို ေျပာတာေနာ္။
ဒီ ပိုစ့္က ဗမာ အေျချပဳသမိုင္းတခု ေရးသားခ်က္ တခုပဲလို့ ျမင္တယ္။
လူမ်ဳိးၾကီးက လူမ်ဳိးငယ္ကို ၀ါးမ်ဳိးတာပဲေလ
ကမၻာဦး၀ါဒတခုေပါ့ ၾကီးႏိုင္ ငယ္ညွင္းေပါ့
တရုတ္သမိုင္းကို သြားၾကည့္ပါ၊
တရုတ္တို့ကလဲ ဗမာကို လက္ေဆာင္ ပ႑ာ ဆက္သတဲ့ ေဒသတခု သတ္မွတ္ထားတယ္။ အခုထိ ျပည္နယ္တခုလို ျမင္ေနတာ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊
ရွမ္းဆို ေ၀းေပါ့ အမ်ဳိးက တရုတ္နဲ့ ဆင္ဆင္ဆိုေတာ့
စကားမစပ္ ေျပာျပဦးမယ္။ လူအႏြယ္အရေပါ့
အီစံ(ထိုင္း)ေတြႏွင့္ အညာက ဗမာေတြ ပုံစံေတြက အတူတူပဲ
ေကာက္ညွင္းစားတာနဲ့ ဆန္စားတာက ကဲြျပီးေပါ့။
ဒီအမ်ဳိး ဒီအႏြယ္ပဲေလ။ ဒါကလဲ အေနာက္တိုင္းသားေတြရဲ ့ အျမင္တခုေပါ့

တနသၤာရီေဒသက လူမ်ဳိးႏြယ္အတြက္ကေတာ့ အင္အားၾကီးတဲ့ လူေတြ လာရင္ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ခံေပါ့ဗ်ာ။
ေဒသကလဲ ၾကည့္ပါဦး ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ေလ၊
ရွမ္းေဒသလို ေတာင္ေပၚမွာ ေတာင္ယာစပါးစိုက္ျပီး ပဲပုပ္စားေနတဲ့ အေနအထားမွမဟုတ္တာေလ။

ေနာက္တခုက ဗမာေတြက ထား၀ယ္ကို ဗမာမ်ဳိးအတြင္းမွာ ထည့္သြင္းထားတယ္ စဥ္းစားစရာပဲ
ဟုတ္လဲ ဟုတ္ႏိုင္၏။ ကြ်န္ေနာ္နယ္မွာ မြန္လူမ်ဳိးေတြ မေတြ့ရသေလာက္ပဲဗ်။
ေသခ်ာတာတခုက ဗမာျပည္ကို ျဗိတိသွ်ေတြ သိမ္းျပီး သကာလ အဂၤလိပ္မင္းေတာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမခ်ႏိုင္တဲ့ ေဒသ တခုလို့ ေျပာစမွတ္ ရွိတာက တနသၤာရီေဒသတဲ့
ေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြဆို စစ္ေတာင္ မတိုက္ရဘူး၊ အားလုံး ခရစ္ယာန္ျဖစ္သြားတယ္ေလ။

တုတ္တမ္းျပီး ေျပာၾကတာေပါ့ ဟဲဟဲ
ေနာက္တာပါ အမလို ခင္လို႔။ ဆက္ေရးပါဦး
ကြဳိင္စားၾကတာေပါ့

ရြႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ...

တားျမစ္ ထားေသာ... said...

ေလ့လာအား ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ သမိုင္းစာတန္းငယ္ေလးပါပဲ။ စိတ္ဝင္စားစရာပါ။ ကိုလူလရဲ႕ မွတ္ခ်က္ကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာပါ။

ေပ်ာ္ရႊင္အဆင္ေျပပါေစခင္ဗ်ာ။

သုခမိန္(E-Journal)

ကုိတုိး said...

အရမ္းကုိဗဟုသုတရစရာပုိစ့္ေလးပါအမ။ အခ်ိုန္ကုန္ခံ အပင္ပန္းခံျပီးဆုေဆာင္းျပီးေတာ့ မွ်ေဝေပးတာလည္းေက်းဇူးပါပဲအမ။ ေနာက္လည္းစာမ်ားမ်ားေရးနုိင္ပါေစအမေရ...........

ေဆာင္းယြန္းလ said...

သမိုင္းေၾကာင္းေတြၿပန္လည္ဖတ္ခြင့္ေလ့လာခြင့္ရတဲ့အတြက္အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္အမေရ...

ေခါင္ေခါင္ said...

မမ. သမိုင္းစာေပေတြ ေတာ္ေတာ္ ေလ့လာထားတာပဲ.. ေနာ္.. အရမ္းေတာ္တာပဲ..
စာလုံးေတြကနဲနဲ ေသးေနေတာ့ေလ. မနဲ အားစုိက္ ဖတ္ရတယ္ .. မ်က္လုံးကလဲသိပ္မေကာင္းလုိ႕ေလ... ဒီလိုသမိုင္းစာေတြ အဖုိးတန္ စာေပေတြ ဖတ္ရလုိ႕ မမကို ေက်းဇူး အရမ္းတင္ပါတယ္။
ပိုစ့္ေတြ လဲ အမ်ားၾကီးေမွ်ာ္ေနပါတယ္.

eaindraomtt said...

အစ္မ

ကိုယ္ကဘာတစ္လံုးမွ မသိေလေတာ့
အစ္မေရးထားသမွ်ကို ပါးစပ္အေဟာင္းသားဖတ္ရံု
မွတ္သားသြားရံု..တစ္ခံတစ္ေလ..စာပိုဒ္လိုက္ကေလးေတြ
ကူးထားမိတာကလြဲလို႔..ဘာ..မွတ္ခ်က္မွေပးတတ္ပါဘူး။
ေလးစားအားက်မိပါတယ္..အစ္မ
ဒီလိုစာေတြကို တစ္ထိုင္တည္းဖတ္ခြင့္ရေနတာ အခြင့္အေရးတစ္ခုပါပဲ..အစ္မရယ္
ေရာက္ေရာက္လာတတ္တာအတြက္လဲ..
ေက်းဇူးအထူးပါေနာ္...


အိျႏၵာ

Nge Naing said...

မသက္ဇင္ေရ
ဒီပို႔စ္မွာ ေရးသားထားတဲ့ သမိုင္းကေတာ့ တနသၤာရီတိုင္းက ရိုးဒယားလက္ေအာက္ခံ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္ဆိုတာကလြဲရင္ က်န္တာေတြက ကၽြန္မအတြက္ အသစ္အဆန္းေတြ သက္သက္ပါပဲ။ သမိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မသိေသးတာေတြ သိရတာ တကယ္ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းကေတာ့ ယိုးဒယား လက္ေအာက္ခံျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ သမိုင္းမဖတ္ဖူးေပမယ့္။ ရိုးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းနဲ႔ အစားအေသာက္ေတြ တခ်ိဳ႔ ဘာသာစကား အေခၚအေ၀ၚေတြက ယိုးဒယားနဲ႔ သိပ္ကိုဆင္လို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္လည္း အဆီတ၀င္း၀င္းနဲ႔ ခ်က္ထားတဲ့ အသားငါး ဆီျပန္ဟင္းေတြထက္ ဆီနည္းနည္းနဲ႔ အသီးအရြက္နဲ႔ အသားငါးေရာခ်က္ထားတဲ့ ဟင္းကိုပိုႀကိဳက္ၿပီး ဆီက်က္ေတြ ပဲမႈန္႔ေတြနဲ႔ ပ်စ္ေအာင္ နယ္ၿပီးသုပ္ထားတဲ့ ျမန္မာသေဘၤာသီးသုပ္ထက္ ဆီလံုး၀မပါပဲ ေထာင္းထားတဲ ့ထိုင္းသေဘၤာသီးေထာင္းကို ပိုႀကိဳက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘိတ္သားအေတာ္မ်ားမ်ားက သမိုင္းအရမဟုတ္ပဲ မိဘ ဘုိးဘြားေတြဆီက သိထားတာ ဘိတ္ျမိဳ႔ကို မရိန္းၿမိဳ႔ (ယခုအေခၚ ျမိတ္ၿမိဳ႔) လို႔ ယိုးဒယားလက္ေအာက္မွာတုန္းကေခၚတဲ့ အေၾကာင္း ပါးစပ္သမိုင္းအရ သိထားတယ္။ ဘိတ္အပါအ၀င္ တနသၤာရီတိုင္းသားေတြက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဗမာလို႔သတ္မွတ္ေပမယ့္ ေရးၿမိဳ႔ကစၿပီး အထက္ျမန္မာျပည္က ဗမာေတြကို ဗမာလို႔မေခၚဘူး ပုဂံလို႔ပဲ ေခၚတယ္။ ေက်းလက္ေဒသေတြက တနသၤာရီတိုင္းသားေတြဆိုရင္ အထက္ဗမာျပည္ကဗမာေတြကို (ဗမာ မဟုတ္တဲ့ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြ မပါ) ယံုၾကည္မႈ သိပ္နည္းတယ္။ မသိနားမလည္ပဲ အျမင္က်ဥ္းတဲ့သူေတြက ေက်ာင္းဆရာတို႔ ဆရာ၀န္တို႔လို ပညာတတ္ေတြကိုေတာ့ ေလးစားေပမယ့္ စစ္သားတို႔ ပုလိပ္တို႔ကိုဆို အရိုင္းအစိုင္းေတြအျဖစ္၊ ကုန္သည္အရပ္သားေတြကို ပုဂံဆိုရင္ စကားကို ခၽြဲခၽြဲႏြဲ႔ႏြဲ႔နဲ႔ အေျပာခ်ိဳ (ဘိတ္သားေတြရဲ့ စကားက ေလသံသိပ္မာတယ္) သေလာက္ အ၀င္မွာ မကန္ရင္ အထြက္မွာ ကန္ၿပီးသြားတတ္တဲ့ ေကာက္က်င့္သူေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္တဲ့အထိ အျမင္က်ဥ္းၾကတယ္။ ဟုိတုန္းက ဗမာေတြ နယ္ခ်ဲ႔ အဂၤလိပ္ေတြကို မုန္းသလိုပဲေပါ့။ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ စစ္တပ္စည္းရံုးေရး ေကာင္းခဲ့လို႔လားေတာ့ မသိဘူး စစ္တပ္ ရြာထဲ၀င္ရင္ မေကာင္းဆိုး၀ါး ၀င္သလိုပဲ ရွိရွိသမွ် အရြယ္ေရာက္ၿပီး ေယာက်္ားေတြ (စစ္မႈထမ္းေဟာင္း မိသားစုေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြမပါ) ေျပးပုန္းတာ အခုထိပဲ။

အိပ္မက္နိဒါန္း said...

အစ္မေရ..
ျဖည္းျဖည္းခ်င္းဖတ္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္သားသြားပါတယ္.. ေနာက္တစ္ေခါက္လာဖတ္ပါဦးမယ္.

ေလးစားလွ်က္

အလွတရား said...

လာဖတ္သြားတာေတာ့ အခါခါပဲ
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

mgngal said...

အစ္မစာေတြဖတ္ရတာ အႏွစ္ေတြခ်ည္းပဲ စုစည္းေပးထား
သလိုပါပဲ ။ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာမယ္ဆို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ
အားစိုက္ရမွာပါ ။ အခုလို ထုတ္ႏွဳတ္တင္ျပေပးတာကို
ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ။ ေပ်ာ္ရြင္အဆင္ေျပပါေစ။ ဆက္လက္ ေ၀မွ်နိုင္ပါေစ ။ :)
ေလးစား ခင္မင္စြာျဖင့္
ေမာင္ငယ္ ။

Dream said...

တီတီေရ.. တီတီဘေလာ့ကိုအေရွ႕ ရက္ေတြက ၀င္
လုိ႔မရလို႔ အခုမွ၀င္ရတယ္တိတီ၇ယ္...

တိတီက သမိုင္းပညာကိုေတာ္ေတာ္ေလ့လာထားတယ္
ေနာ္.. ေတာ္ေတာ္လည္း သိတယ္... ႏွ႔ံစပ္တယ္။
ကို၀င္းလတ္ေျပာသလုိပဲ..အခု ဒီအေၾကာင္းေတြကို
ျဖစ္ႏုိင္၇င္ စာအုပ္ထုပ္ ၇င္ေကာင္းမယ္တီတီဇင္ရ။
ျပိးေတာ့ အခုလို စာဖတ္သူေတြ သိရေအာင္
လက္ေညာင္းခံျပီး အပင္ပန္းခံျပီး ေရးသားထားတာကို
ၾကည့္ခ်င္းအားျဖင့္ တီတီဇင္ ေစသနာ ေတာ္ေတာ္ နားလည္ရပါတယ္.. အခုလုိသိခြင့္ ရတာေလးေတြ
မွတ္သားခြင့္ရတာေလးေတြကို ၾကံဳရတဲ့အတြက္
တီတီဇင္ကုိေက်းဇူးတင္တယ္..ေက်းဇူးတီတီဇင္..
အာ၀ါးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး :)
(ဟီးဟိး.. တီတီဇင္ ပါးၾကီး ခ်ိဳင့္တြားဘီ.. )

thorn musem said...

မသက္....
အပင္ပန္းခံျပီး မွတ္သားစရာေကာင္းတဲ ့ သမိုင္းေၾကာင္းေတြကို ေရးသားတဲ ့အတြက္
ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္...။
သမိုင္းဆိုရင္ ေက်ာင္းမွာေလာက္ဘဲ သင္ခဲ ့ရတာပါ...
မုတၱမကိုသြားတိုင္း...အခုထိ ၀ါရီရူ ရပ္ကြက္ ဆိုတာ
ရွိေနတုန္းပါဘဲ...ဒီနာမည္က ဘာလို ့မုတၱမမွာ
အထင္ကရ ရပ္ကြက္နာမည္ျဖစ္ေနတာလဲဆိုတာ ေတြ းလို ့အရင္က အေျဖမေပၚခဲ့ဘူး...
အခု မသက္စာကိုဖတ္မွ ၀ါရီရူကို အေျဖေပၚသြားတာ...
ေက်းဇူးပါဘဲ မသက္ေရ...။
ဒီသမိုင္းေၾကာင္းေတြကို စုစည္းျပီး စာအုပ္အျဖစ္ထုတ္ေစခ်င္ပါတယ္...။
ေလးစားစြာျဖင့္.......

- said...

သိထားသင့္တဲ့ မေမ႔အပ္တဲ့ သမုိင္းကုိ အခ်ိန္မွန္ လာဖတ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးပါအစ္မ...

http://winzaw-mdy.blogspot.com

Myo Oo said...

အေတာ္ေလး အက်ဳိးရွိလို႔ ေက်းဇူး
တင္ပါတယ္--အစ္မ မသက္ဇင္--
ရိုေသေလးစားစြာျဖင္႔
ေမာင္မ်ိဳးဦး

ဟန္လင္းထြန္း said...

က်ေနာ္ အရမ္းႀကိဳက္တက္ဘာသာရပ္က သမုိင္းဘာသာရပ္ပဲဗ်။ အမက အခုလုိ တင္ျပေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ႏွင္းပြင့္ျဖဴေလး said...

အခုလို စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔ ရွင္းျပတဲ့ မသက္ဇင္ကို အရမး္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ရွင္ရဲထြတ္ said...

မသက္ဇင္ေရ ဆက္ေတာ့ေလ...... အလုပ္မ်ားေနတယ္ထင္တယ္....

Anonymous said...

အစ္မေရ က်ေနာ္ကေတာ့ အစ္မေရးတုိင္း သိမ္းထားရတာပဲ
ေတာ္ေတာ္ေလးကို ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ပါတယ္ ..
က်ေနာ့္တို႕ဖာသာဆိုရင္ ဒီေလာက္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု သိေအာင္ ဖတ္နုိင္မယ္ မထင္ဘူး
ေက်းဇူး အစ္မေရ

Anonymous said...

မမေရ ျပည္႔ျပည္႔စံုစံုေလးေရးထားတဲ႔ ပို႔စ္ေကာင္းေလး
တစ္ပုဒ္ဖတ္ရတာ မမကိုေက်းဇူးတင္မိပါရဲ႕။
သမိုင္းေၾကာင္းေလးေတြ မမေရးမွပဲဖတ္ျဖစ္ေတာ႔တယ္.
ေက်းဇူးေနာ္ မမ.

ညီမ
၀ါ၀ါ

တက္လူငယ္ said...

အမေရ အၾကမ္းဖ်င္းေတာ့ဖတ္သြားတယ္။ ေနာက္တစ္ေခါက္လာဖတ္ဦးမယ္ဗ်ာ။ အမေရးထားတဲ့ စာေတြကုိ စုေပါင္းၿပီး စာအုပ္တစ္အုပ္ထုတ္ႏုိင္တာကုိေတာင္ ျမင္ခ်င္လွပါဘိ။

Than Kyaw Htay said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Than Kyaw Htay said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

ေအာင္မေလးဗ်ာ ေရးလဲေရးႏုိင္ပါ့ဗ်ာ။ဘယ္လုိမ်ားေရးတာလဲဗ်ာ
က်ေနာ့္မွာ စာကုိမတုိ တုိေအာင္ကုိ ခ်ဳ႕ံေရးတာ
ေရးရတာ စိတ္မရွည္လုိ႔ေလ။
ေလးစားအားက်ရင္း သမုိင္းမွတ္တမ္းေလးကုိလဲ
ဖတ္ရွဳသြားပါတယ္ဗ်ာ

saiburma said...

Hello Ma Thet Zin,

I love this STORY and i can get so many news from myanmar.Thanks amillion for your hardworks dear. You are the best and I will always be in your website.

Sincerely
Sai Laung Main Thet

Anonymous said...

အရမ္းေကာင္းျပီး တိက်မွန္ကန္တဲ႔ သမုိင္းေၾကာင္းေလးေတြ ဖတ္ရတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အားေပးလွ်က္ပါ